Σχετικά

Το e-SAFE – Ενίσχυση Ασφαλέστερων και Υγιεινότερων Γευμάτων μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Χειριστών Τροφίμων είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 διάρκειας 34 μηνών (Νοέμβριος 2020 – Αύγουστος 2023).

Στα πλαίσια του e-SAFE θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης για μάγειρες, προσωπικό κουζίνας, χειριστές τροφίμων, στελέχη αποθήκης και εργαζομένους στη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποτραπεί ο αντίκτυπος των τροφιμογενών νόσων στη δημόσια υγεία. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις και η βελτίωση των δεξιοτήτων των χειριστών τροφίμων, ούτως ώστε να αναθεωρήσουν λανθασμένες πρακτικές κατά την επεξεργασία, αλλά και την ασφάλεια τροφίμων σε συνάρτηση με τον COVID-19. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εστιάζει σε μείζονες, επανεμφανιζόμενες, μη εύκολα αναγνωρίσιμες και, συνήθως, αγνοούμενες πηγές κινδύνου στα τρόφιμα. Θα ενθαρρύνουμε την ομάδα-στόχο να βελτιώσει ή να αλλάξει τις καθημερινές της πρακτικές (καθώς και πολλές λανθασμένες πρακτικές κατά την προετοιμασία γευμάτων) με διάφορα μέσα («διά ζώσης» διαδραστικά σεμινάρια, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και Ιστότοπος με ηλεκτρονικά και μη εργαλεία και υλικό). Σκοπός του έργου είναι η εξάλειψη πηγών κινδύνου που αντιμετωπίζονταν ελλιπώς στο παρελθόν και δεν αποτρέπονταν αποτελεσματικά. Επίσης, τα στελέχη αποθήκης μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα εξοικειωθούν τόσο με τις αρχές του συστήματος HACCP, όσο και με εργαλεία, μοντέλα και μεθόδους αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.

Ομάδες-στόχοι

Μάγειρες, προσωπικό κουζίνας, χειριστές τροφίμων, στελέχη αποθήκης και εργαζόμενοι στη βιομηχανία γεωργικής επεξεργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή γευμάτων και την υπηρεσία παράδοσης τροφίμων

Σύλλογοι επαγγελματιών, οργανισμοί ασφάλειας τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων, ακαδημαϊκά ιδρύματα, πάροχοι ΕΕΚ και σχεδιαστές πολιτικής σε όλα τα επίπεδα

Παραδοτέα

O1

Εννοιολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση μαγείρων, προσωπικού κουζίνας και χειριστών τροφίμων

O2

Μεθοδολογία αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης

O3

Ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης e-SAFE

O4

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-SAFE

O5

Καθοδήγηση και συστάσεις για εκπαιδευτές ΕΕΚ

Παροχή καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης για τον χειρισμό και την προετοιμασία τροφίμων με έμφαση στην πρόληψη προσφάτως προσδιορισθέντων και μη ευρέως γνωστών πηγών κινδύνου.

 Τήρηση των κανόνων υγιεινής και υιοθέτηση ασφαλέστερων μεθόδων επεξεργασίας και αποθήκευσης (δηλ. θερμοκρασίες ψησίματος/τηγανίσματος, τακτική αλλαγή ελαίων/λιπών τηγανίσματος, πρόληψη τροφικών αλλεργιών) από όλους τους χειριστές τροφίμων στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν διατροφικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως αγνοούνται.

Δημιουργία προγράμματος κατάλληλου για την κατάρτιση ενηλίκων, με δυνατότητα ενσωμάτωσης σε παρόμοια προγράμματα κατάρτισης και αξιοποίησης από παρόχους και ιδρύματα ΕΕΚ σε αυτόν τον τομέα.