Ενότητα 2 Βασικά Στοιχεία για την Ασφάλεια Τροφίμων

Last updated: 16 Μαΐου, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας, οι συμμετέχοντες:

    • θα εξοικειωθούν με τις Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής της ΕΕ στον τομέα της προετοιμασίας τροφίμων
    • θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις Διαδικασίες της ΕΕ για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Διασφάλιση Ποιότητας
    • θα λάβουν λεπτομερή ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων
    • θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές του συστήματος HACCP στην προετοιμασία τρόφιμων

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου