Ενότητα 6 Χημικοί κίνδυνοι

Last updated: 16 Μαΐου, 2023

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

    • Ταυτοποιεί/εντοπίζει τους συνήθεις χημικούς κινδύνους στα τρόφιμα
    • Να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των χημικών κινδύνων στην υγεία
    • Να προλαμβάνει τους χημικούς κινδύνους στα τρόφιμα
    • Να συμμορφώνεται με το Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τους χημικούς κινδύνους

Εικόνα από Canva

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων