Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Ανάλογα με τις ανάγκες, τα θρεπτικά συστατικά μπορεί να είναι είτε μακροθρεπτικά συστατικά είτε μικροθρεπτικά συστατικά
  • Τα θρεπτικά συστατικά είναι σημαντικά για:
    • Κυτταρικές λειτουργίες
    • Παραγωγή ενέργειας