Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Ρυθμιστικά όρια για τις μυκοτοξίνες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), είναι υπεύθυνος για την τακτική αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν οι μυκοτοξίνες στον άνθρωπο μέσω της μόλυνσης των τροφίμων, καθώς και την παροχή συστάσεων για επαρκή προστασία.

Οι αξιολογήσεις κινδύνου για τις μυκοτοξίνες στα τρόφιμα, που πραγματοποιούνται από την Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις και από την Επιτροπή Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) (τον διακυβερνητικό φορέα θέσπισης προτύπων για τα τρόφιμα), για τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων στα τρόφιμα ή για την παροχή άλλων συμβουλών διαχείρισης κινδύνου με στόχο τον έλεγχο ή την πρόληψη των μολύνσεων.

Τέτοιες αξιολογήσεις κινδύνου για την υγεία μπορεί να καταλήξουν είτε σε ένα μέγιστο ανεκτό όριο πρόσληψης (έκθεσης) είτε σε άλλη καθοδήγηση που να υποδεικνύει το επίπεδο ανησυχίας για την υγεία (όπως το Περιθώριο Έκθεσης/Margin of Exposure), συμπεριλαμβανομένων συμβουλών με μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολύνσεων, καθώς και συμβουλών με αναλυτικές μεθόδους και δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου.

https://www.inaturalist.org/photos/32997163
Μαύρη μούχλα (Aspergillus niger)
Δημιουργός Piter Kehoma Boll