Θέμα 2 Πρωτοβουλίες για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε Επίπεδο Πολιτικής στην ΕΕ

EAAT – Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA)

Εκτός από τη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, η EAAT (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει στην Επιτροπή επιστημονική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, διενεργεί αξιολογήσεις κινδύνου και ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

RASFF – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές

Το RASFF (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές), σε εφαρμογή από το 1979, είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των «[…] εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, της Επιτροπής, της ΕΑΑΤ, της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΖ, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ισλανδίας και της Ελβετίας, το οποίο παρέχει μια εικοσιτετράωρη υπηρεσία που διασφαλίζει την αποστολή και λήψη όλων των επειγουσών ειδοποιήσεων, καθώς και τη συλλογική και αποτελεσματική ανταπόκριση σε σε αυτές» (EC, χ.χ.4). Το RASFF διαθέτει δύο διαδικτυακές πλατφόρμες: μία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει ενημερώσεις για τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις του RASFF, και μία πύλη καταναλωτών, η οποία παρουσιάζει όλες τις πρόσφατες ανακλήσεις τροφίμων και τις τοπικές ειδοποιήσεις σε όλη την ΕΕ (στο ίδιο).

Εικόνα από Canva.com

Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (PAFF)

Η Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (PAFF) αποτελείται από εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες της ΕΕ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι «τα μέτρα της Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών, είναι πρακτικά και αποτελεσματικά» (ΕC, χ.χ.3). Η Επιτροπή αποτελείται από 14 τμήματα (στο ίδιο):

 1. Υγεία και καλή διαβίωση των ζώων
 2. Διατροφή των Ζώων
 3. Βιολογική Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας
 4. Έλεγχοι και Όροι Εισαγωγών
 5. Δασικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 6. Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα
 7. Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
 8. Νέα Τρόφιμα και Τοξικολογική Ασφάλεια
 9. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 10. Υγεία των φυτών
 11. Πολλαπλασιαστικό Υλικό και Φυτά Οπωροφόρων Γενών και Ειδών
 12. Πολλαπλασιαστικό Υλικό Καλλωπιστικών Φυτών
 13. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό Γεωργικών και Δενδροκηπευτικών Φυτών
 14. Άμπελος

Εικόνα από Canva.com

Αναδιανομή τροφίμων

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 2021/821 για μείωση της σπατάλης τροφίμων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων επιτρέπεται να αναδιανείμουν τρόφιμα που μετά από έλεγχο κρίνονται κατάλληλα για κατανάλωση και δεν είναι επιβλαβή για την υγεία. Η πρωτοβουλία αυτή υπόκειται σε προϋποθέσεις:

 • Τα τρόφιμα για τα οποία ισχύει ημερομηνία λήξης πρέπει να αναδιανέμονται πριν από την ημερομηνία λήξης
 • Τα τρόφιμα για τα οποία ισχύει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας μπορούν να αναδιανεμηθούν έως και μετά την ημερομηνία αυτή
 • Τα τρόφιμα για τα οποία δεν απαιτείται ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας μπορούν να αναδιανεμηθούν ανά πάσα στιγμή.

Εικόνα από Canva.com