Θέμα 3 Διερεύνηση εστιών τροφιμογενών νόσων

Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (Centers for Disease Control and Prevention, 2022) ερευνά διεξοδικά κάθε τροφιμογενή εστία, εφαρμόζοντας μια διαδικασία επτά βημάτων. Τα βήματα περιγράφονται με τη σειρά, αλλά οι έρευνες έχουν δυναμικό χαρακτήρα και μπορεί να λάβουν χώρα πολλά βήματα ταυτόχρονα.