Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3 Η Νομοθεσία της ΕΕ για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές

Η γενική νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα (αριθ. 178/2002) εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2002 (EC, χ.χ.a). Στόχος της είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων των πολιτών όσον αφορά τα τρόφιμα (στο ίδιο). Το 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε κανονισμό (αριθ. 1169/2011) για τη θέσπιση του δικαιώματος των πολιτών σε αξιόπιστες πληροφορίες και ασφαλή τρόφιμα (EU, χ.χ.b). Ο κανονισμός αυτός ορίζει τους γενικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για την επισήμανση των τροφίμων με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά των βρώσιμων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων) (στο ίδιο). Είναι υποχρεωτικό για τους χειριστές τροφίμων σε όλα τα επίπεδα να παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά των τροφίμων, είτε αυτά είναι προσυσκευασμένα είτε όχι. Επιπλέον, ο κανονισμός για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (Food Information to Consumers, FIC) προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή των θρεπτικών ουσιών στις ετικέτες των προσυσκευασμένων επεξεργασμένων τροφίμων (EC, 2020).

Eικόνα από Canva.com

Όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων, ο κανονισμός αριθ. 1169/2011 προβλέπει ένα σύνολο κανόνων για τους χειριστές και τους υπεύθυνους τροφίμων. Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, όπως παρουσιάζονται στον ιστότοπο της Επιτροπής (EC, χ.χ.a).

Προσυσκευασμένα τρόφιμα
Ονομασία τροφίμου
Λίστα συστατικών
Ενδείξεις για αλλεργιογόνα (ακόμη και αν είναι σε τροποποιημένη μορφή)
Καθαρή ποσότητα τροφίμου
Ημερομηνία «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» η «Τελική ημερομηνία ανάλωσης»
Συνθήκες χρήσης ή/και αποθήκευσης
Όνομα υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων
Χώρα προέλευσης ή τόπος προέλευσης
Απαραίτητες οδηγίες χρήσης
Πραγματικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος για ποτά που περιέχουν περισσότερο από 1,2% κ.ό.
Διατροφικές πληροφορίες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν για την παρουσία αλλεργιογόνων σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που συσκευάζονται κατά την αγορά στους χώρους πώλησης (EC, χ.χ.a). Έχουν επίσης το δικαίωμα να εφαρμόζουν πρόσθετους εθνικούς κανόνες (στο ίδιο).

Eικόνα από Canva.com