Θέμα 3 Μολυντές που δημιουργούνται από τη διαδικασία και την αποθήκευση

Οι μολυντές της διαδικασίας είναι ουσίες που σχηματίζονται όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε χημικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους (π.χ. ζύμωση, κάπνιση, ξήρανση, βελτιστοποίηση και μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες) (European Food Safety Authority, 2018). Παραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι τα ακρυλαμίδια, η χλωροπροπανόλη, οι φουράνες και οι μεταναστευτικές συσκευασίες.

Εικόνα από Canva