Θέμα 3 Υγιεινή των Τροφίμων και Διαδικασίες Ποιότητας στην ΕΕ

Σε μια εποχή που οι τεχνολογίες τροφίμων αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων διαρκώς αυξάνεται, ο έλεγχος των κινδύνων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας είναι κρίσιμης σημασίας. Για να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες προκλήσεις του 21ου αιώνα, τα συστήματα ελέγχου τροφίμων πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις, να λειτουργούν στη βάση της έννοιας της ανάλυσης κινδύνου και να εναρμονίζονται με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του κώδικα Codex Alimentarius, που συντάχθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1960 (FAO, 1969). Ο κώδικας Codex Alimentarius είναι ένα σύνολο διεθνώς αποδεκτών προτύπων και συναφών κειμένων για τα τρόφιμα, που παρουσιάζονται με ομοιόμορφο τρόπο. Στόχος του είναι να παρέχονται στον καταναλωτή ασφαλή, υγιεινά και μη νοθευμένα προϊόντα διατροφής, με σωστή επισήμανση και παρουσίαση. Ο Codex Alimentarius περιλαμβάνει πρότυπα για όλα τα βασικά τρόφιμα, επεξεργασμένα, ημιεπεξεργασμένα ή ωμά, τα οποία προορίζονται για διανομή στους καταναλωτές (π.χ. φρεσκάδα των προϊόντων, κανόνες κατάψυξης, επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, δημητριακά, όσπρια, λίπη και λάδια, ψάρια, κρέας και γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα). Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την υγιεινή των τροφίμων, τα πρόσθετα τροφίμων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, τις προσμείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση, τις μεθόδους ανάλυσης και δειγματοληψίας, καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Ο Codex Alimentarius έχει παγκόσμια διάσταση, καθώς για τη δημιουργία του εργάζονται ειδικοί από 166 χώρες. Αν και δεν αντικαθιστά τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων, πολλές χώρες επιλέγουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Skrzypek, 2020).

Εικόνα από Canva

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων που είναι υπό τον έλεγχό τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Οι απαιτήσεις, σε ισχύ από το 2006, καινοτομούν εφαρμόζοντας μια ενιαία, διάφανη πολιτική για την υγιεινή σε όλα τα τρόφιμα και όλους τους χειριστές τροφίμων απευθείας μέσω της τροφικής αλυσίδας («Από το αγρόκτημα στο πιάτο»), μαζί με αποτελεσματικά μέσα για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων και οποιωνδήποτε μελλοντικών επισιτιστικών κρίσεων σε όλη την τροφική αλυσίδα. Μια έκθεση της Επιτροπής (2009) συνοψίζει την εμπειρία που απέκτησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά την εφαρμογή του πακέτου υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισαν (το 2006, το 2007 και το 2008). Δεν προτείνει αναλυτικές λύσεις στις δυσκολίες που αναφέρονται και, ως εκ τούτου, δε συνοδεύεται από προτάσεις (ΕC, χ.χ.2).

Εικόνα από Canva