Ασκήσεις
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 4 Επισήμανση Τροφίμων

Το έγγραφο καθοδήγησης του Κανονισμού αριθ. 1169/2011 (EC, 2012) τονίζει τη σημασία της επισήμανσης τροφίμων, παρόλο που δεν είναι πάντοτε εφικτό τα τρόφιμα να περιλαμβάνουν την ακριβή ποσότητα θρεπτικών συστατικών που αναφέρεται στην επισήμανση. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή ετησίως, αφού εφαρμόσουν και τηρήσουν ένα τακτικό σύστημα ελέγχου για την επίτευξη των παρακάτω στόχων (στο ίδιο):

  1. «Προσδιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με τα ζώα, τις ζωοτροφές ή τα τρόφιμα, τις επιχειρήσεις ζωοτροφών ή τροφίμων, τη χρήση ζωοτροφών ή τροφίμων, ή με οποιαδήποτε διαδικασία, υλικό, ουσία, δραστηριότητα ή λειτουργία που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των ζωοτροφών ή των τροφίμων, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων.
  2. Το ιστορικό των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών ή τροφίμων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές ή τα τρόφιμα ή με τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
  3. Την αξιοπιστία τυχόν εσωτερικών ελέγχων που έχουν ήδη διεξαχθεί.
  4. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να υποδηλώνει μη συμμόρφωση» (στο ίδιο).

Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα (στο ίδιο).

Eικόνα από Canva.com