Skyrius 4 Cheminių pavojų maiste prevencijos gairės

Image from Canva

Apskritai, yra keletas pagrindinių sveiko proto taisyklių, kad maistas nebūtų užterštas kenksmingomis cheminėmis medžiagomis (Hutchings, 2016):

  • Cheminės medžiagos turėtų būti laikomos atokiau nuo maisto laikymo ir sąlyčio paviršių. Cheminėms medžiagoms laikyti turėtų būti skirta speciali vieta, kurioje cheminės medžiagos būtų aiškiai paženklintos. Jei cheminė medžiaga neturi etiketės, jos nereikėtų naudoti ir saugiai išmesti.
  • Vaisius ir daržoves, prieš juos toliau apdorojant arba pateikiant vartotojams, reikėtų kruopščiai nuplauti.
  • Reikia atidžiai laikytis gamintojo nurodymų dėl tinkamo cheminio produkto naudojimo, o po darbo su cheminėmis medžiagomis kruopščiai nuplauti rankas ir bet kokius su jomis besiliečiančius paviršius.

Image from StateFoodSafety

Be to, cheminių medžiagų talpyklos, ypač importuojamos iš JAV, gali būti žymimos spalvomis, kad būtų galima atskirti cheminio produkto pavojingumą (Govus, 2021). Atitinkama sistema JAV yra pavojaus deimantas pagal NFPA 704. Pagrindiniai spalvų kodai yra šie:

Mėlyna – toksiškas: pavojingas sveikatai, jei yra nuryjamas, įkvepiamas ar absorbuojamas per odą. Laikyti atskiroje vietoje

Raudona – Flammable: Store separately only with other flammable chemicals in a flammable liquid storage area.

Geltonas – Reaktyvus: Gali smarkiai reaguoti su vandeniu, oru ar kitomis cheminėmis medžiagomis. Laikyti atskirai nuo degiųjų ir degiųjų medžiagų.

Balta – Ėsdinantis: Gali pakenkti akims ir odai. Laikyti atskirai nuo degiųjų ir degiųjų medžiagų.

Žalia – vidutinio sunkumo: Nekelia didesnio nei vidutinio pavojaus. Laikyti bendroje cheminių medžiagų saugykloje.

Juodos/baltos spalvos juostelės: Nesuderinami su kitais tos pačios spalvos reagentais. Pavyzdžiui, rūgštys (baltos spalvos) ir bazės (juodos/baltos juostelės) turėtų būti laikomos atskirai.

Image from Marcos Rodríguez Bobadilla, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Image from StateFoodSafety

Be spalvinių kodų, cheminių produktų etiketėse naudojamos ir pavojaus piktogramos. Pavojaus piktograma – tai etiketėje esantis paveikslėlis, kuriame pateikiama informacija apie cheminės medžiagos ar mišinio žalą sveikatai ar aplinkai (Europos cheminių medžiagų agentūra, n.d.). Toliau pateikiamos svarbiausios maisto tvarkytojui skirtos piktogramos:

Simbolis Reikšmė Poveikis sveikatai Cheminių produktų pavyzdžiai Įspėjamieji teiginiai

Korozinis

Sunkūs odos nudegimai ir akių pažeidimai

Vamzdžių valikliai, acto rūgštis, druskos rūgštis, amoniakas

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Laikykite užrakintą. Dėvėkite apsaugines pirštines ir drabužius, naudokite akių ir veido apsaugos priemones. Nekvėpuokite.Po darbo kruopščiai plaukite rankas.

Pavojus sveikatai ir ozono sluoksniui

Kvėpavimo takų dirginimas. Rimtas akių dirginimas .Odos dirginimas arba alerginės odos reakcijos. Mieguistumas arba galvos svaigimas. Kenksminga nurijus .Kenkia visuomenės sveikatai ir aplinkai, nes naikina ozoną viršutiniuose atmosferos sluoksniuose

Skalbimo priemonės, tualeto valiklis, aušinimo skystis

Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Dėvėkite apsaugines pirštines ir drabužius, naudokite akių ir veido apsaugos priemones. Nekvėpuokite. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite .Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti ramiai, patogioje kvėpavimui padėtyje. Prarijus: skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui/gydytojui. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite

Ūminis toksiškumas(apsinuodyjimas)

Mirtinas įkvėpus, nurijus, patekus ant odos. Toksiškas įkvėpus, nurijus, patekęs ant odos

Pesticidai, biocidai, metanolis

Laikykite uždarytame inde. Laikykite užrakintą. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Nekvėpuokite. Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsaugines pirštines ir drabužius, naudokite akių ir veido apsaugos priemones. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po darbo su produktu kruopščiai nusiplaukite rankas ir praskalaukite burną. Prarijus: nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba į gydytoją/gydytoją. Patekus ant odos: švelniai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Įkvėpus: Įkvėpkite: išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir laikykite jį patogioje kvėpuoti padėtyje. Nedelsiant nusivilkti (nusimesti) visus užterštus drabužius. Užterštus drabužius išskalbti prieš pakartotinai naudojant.

Rimtas pavojus sveikatai

 Alergijos ar astmos simptomai arba kvėpavimo sunkumai įkvėpus Mirtinas, jei nuryjamas ir patenka į kvėpavimo takus Žala organams, vaisingumui ar negimusiam vaiku Vėžį sukeliantis Genetiniai defektai

Terpentinas, benzinas, lempų alyva

Parduotuvė užrakinta .Prieš naudodami gaukite specialias instrukcijas .Prireikus naudokite asmenines apsaugos priemones. Esant nepakankamai ventiliacijai, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemones. Nekvėpuokite. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas. Prarijus: nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba į gydytoją/gydytoją. NEPROVOKUOTI vėmimo. Įkvėpus: Įkvėpus išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti patogioje kvėpuoti padėtyje.

Pavojinga aplinkai

Labai toksiškas vandens organizmams ir turi ilgalaikį poveikį.

Benzinas, nafta

Venkite patekimo į aplinką. Surinkite išsiliejusią medžiagą.

ES maisto saugos standartai yra vieni aukščiausių pasaulyje, nes ES galiojantys teisės aktai užtikrina, kad maistas būtų saugus vartotojams. Maisto grandinėje nustačius pavojų visuomenės sveikatai, Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) portalas yra pagrindinė priemonė, užtikrinanti informacijos srautą visiems ir leidžianti greitai reaguoti (Europos Komisija, n.d.). Portale pateikiama naujausia informacija apie maisto produktų atšaukimą iš rinkos ir įspėjimus apie visuomenės sveikatą visose ES šalyse. RASFF dėka buvo išvengta daugybės maisto saugos pavojų, kol jie dar negalėjo pakenkti Europos vartotojams.

RASFF duomenų bazėje skelbiama naujausia informacija apie maisto saugos institucijų ir maisto pramonės įmonių paskelbtus pranešimus apie maisto produktų atšaukimą iš rinkos, taip pat įspėjimus apie visuomenės sveikatą. Vartotojai arba maisto tvarkytojai gali nustatyti sistemoje pažymėtus maisto produktus, todėl jie gali rinktis turėdami daugiau informacijos.

Paveikslėlis iš European Commission

Kokie cheminiai pavojai dažniausiai kyla restorane? Kaip išvengti akrilamido restorano virtuvėje? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakoma šiame Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro parengtame interviu.