Temat 2 Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa żywności w polityce UE

EFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Oprócz ogólnego prawa żywnościowego EFSA, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ustanowiony przez KE, zapewnia Komisji wsparcie naukowe w kwestiach związanych z żywnością, przeprowadza oceny ryzyka i informuje wszystkie zainteresowane strony oraz opinię publiczną w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

RASFF – system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach

RASFF (System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) ustanowiony w 1979 roku jest systemem komunikacji między państwami członkowskimi. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE, Komisja, EFSA, ESA, Norwegia, Liechtenstein, Islandia i Szwajcaria zapewniają całodobową obsługę w celu zapewnienia, że pilne powiadomienia są wysyłane, otrzymywane i odpowiadane zbiorowo i skutecznie,  RASFF oferuje dwie platformy internetowe, jedną przeszukiwalną bazę danych z aktualizacjami najnowszych wpisów RASFF oraz portal dla konsumentów, który zawiera wszystkie niedawne wycofania żywności i lokalne wpisy w całej UE (ibid.).

Informacje wizualne zaczerpnięte ze strony Canva.com

Komitet PAFW

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFW) składa się z krajowych ekspertów ze wszystkich krajów UE odpowiedzialnych za zapewnienie, aby „unijne środki dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin były praktyczne i skuteczne” (KE,nr 3)Składa się z 14 różnych sekcji (ibid.):

 1. Zdrowie i dobrostan zwierząt
 2. Żywienie zwierząt
 3. Bezpieczeństwo biologiczne łańcucha żywnościowego
 4. Kontrole i warunki importu
 5. Leśne materiały reprodukcyjne
 6. Ogólne prawo żywnościowe
 7. Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza oraz ryzyko środowiskowe
 8. Nowa żywność i bezpieczeństwo toksykologiczne
 9. Fitofarmaceutyki
 10. Zdrowie roślin
 11. Materiał rozmnożeniowy i rośliny rodzajów i gatunków owoców
 12. Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych
 13. Nasiona i materiał rozmnożeniowy dla rolnictwa i ogrodnictwa
 14. Winorośl

Informacje wizualne zaczerpnięte ze strony Canva.com

Redystrybucja żywności

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2021/821 oraz w celu ograniczenia marnotrawienia żywności podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą redystrybuować żywność, która po kontroli jest uważana za zdatną do spożycia i nieszkodliwą dla zdrowia. Niniejsza inicjatywa podlega następującym warunkom:

 • Żywność, w odniesieniu do której stosuje się termin przydatności do spożycia, musi zostać ponownie rozprowadzona przed upływem terminu ważności.
 • Żywność, w odniesieniu do której stosuje się datę minimalnej trwałości, może być redystrybuowana do tej daty i po tej dacie.
 • Żywność, dla której nie jest wymagana minimalna data trwałości, może być w dowolnym momencie redystrybuowana.

Informacje wizualne zaczerpnięte ze strony Canva.com