Temat 4 Etykietowanie żywności

Wytyczne rozporządzenia nr 1169/2011 (WE, 2012) wyjaśniają, że etykietowanie żywności jest bardzo ważne, mimo że nie zawsze jest możliwe, aby żywność zawierała dokładną ilość składników odżywczych na etykiecie. Wszystkie państwa członkowskie UE muszą przestrzegać rozporządzenia i składać Komisji roczne sprawozdania po wdrożeniu i utrzymaniu regularnego systemu kontroli w celu osiągnięcia następujących celów (ibid.):

  1. Zidentyfikuj ryzyko związane ze zwierzętami, paszami lub żywnością, przedsiębiorstwami paszowymi lub spożywczymi, stosowaniem pasz lub żywności lub jakimkolwiek procesem, materiałem, substancją, działalnością lub działaniem, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pasz lub żywności, zdrowie zwierząt lub dobrostan zwierząt.
  2. Dotychczasowe osiągnięcia podmiotów działających na rynku pasz lub żywności w zakresie zgodności z prawem paszowym lub żywnościowym lub zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
  3. Wiarygodność wszelkich własnych kontroli, które zostały już przeprowadzone
  4. Wszelkie informacje, które mogą wskazywać na niezgodność” (tamże).

Kontrole te powinny być wdrażane nie tylko na poziomie krajowym, ale także zarówno w odniesieniu do produktów przywożonych, jak i wywożonych (ibid.).

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com